POROČILO
O IZVAJANJU NALOG DPM V LETU 2013
DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM PO OPCIJSKEM PROTOKOLU
H KONVENCIJI OZN PROTI MUČENJU IN DRUGIM KRUTIM,
NEČLOVEŠKIM ALI PONIŽEVALNIM KAZNIM ALI RAVNANJU

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND
POWERS OF THE NPM IN 2013
NATIONAL PREVENTIVE MECHANISM UNDER THE OPTIONAL PROTOCOL
TO THE UN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,
INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

Select target paragraph3