Državni preventivni mehanizem

po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju

Poročilo 2010 Report
National Preventive Mechanism

under the Optional Protocol to the UN Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Select target paragraph3